Obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Grzymały dz. 320" na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie"

Tytuł ogłoszenia
obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Grzymały dz. 320" na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie"
Znak sprawy
RG.6220.5.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia 21 lipca 2021r.

RG.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam Strony postępowania

o wydaniu dnia 21.07.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

"Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Grzymały dz. 320" na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie"

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 21.07.2021r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.e-bip.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Grzymały.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
/-/ Jan Słomiak