OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablow

Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablow
Znak sprawy
RG.6733.1.3.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia  6 września 2021 roku

RG.6733.1.3.2021

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz w związku z  art. 97 § 2 oraz art. 100 § 1 i art. 123 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks postępowania aministracyjnego jednolity tekst
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) podaje się do wiadomości publicznej, że podjęto zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego,  dla inwestycji –  budowa linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie działek: obręb 0010 Guty,
dz. nr: 160, 161, obręb 0001 Albinów, dz. nr: 437/1, 437/2, gmina Kosów Lacki – prowadzone na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

 

            W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 KPA, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie  w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2 pokój nr 9 w godzinach od 8 do 16.

 

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Kośów Lacki

                                                                                                                     

   /.../ Jan Słomiak

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

  1. w pobliżu miejsc lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.
  2. tablica ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  3. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.
  4. a/a.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Nowak

tel. służbowy: /25/ 787 91 05