Informacja o podjętych czynnościach - opinie organów dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, wydobywanie piasków ze żwirem(kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha,

Tytuł ogłoszenia
Informacja o podjętych czynnościach - opinie organów dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, wydobywanie piasków ze żwirem(kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha,
Znak sprawy
RG.6220.9.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

Informacja o podjętych czynnościach - opinie organów dla przedsięwzięcia polegającego  na: ,, wydobywanie piasków ze żwirem(kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha, ze złoża piasków ze żwirem   ,, Tosie VII” na części działek o  nr ewid. 477/1 i 478, obręb geodezyjny 0027 Tosie, gmina Kosów Lacki

RG.6220.9.2021                                                          Kosów Lacki, dnia 6 października 2021r.

 

 

                                                                           Państwowe Gospodarstwo Wodne

                                       Wody Polskie

                                                                                   Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

                                              ul. Repkowska 49

                                                           08-300 Sokołów Podlaski

 

Zgodnie z art. 63, art. 64 ust.1 pkt.4 i ust. 1 c ustawy z dnia 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021r., poz.247), w załączeniu przesyłam wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną dla przedsięwzięcia polegającego  na: ,, wydobywanie piasków ze żwirem(kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha, ze złoża piasków ze żwirem        ,, Tosie VII” na części działek o  nr ewid. 477/1 i 478, obręb geodezyjny 0027 Tosie, gmina Kosów Lacki celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, dokonania uzgodnienia ww. przedsięwzięcia.

 

Inwestor :  Marek Gosek ,, TRANSMER” Sągole 16, 08-330 Kosów Lacki

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie  Tosie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

 

        Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

 

 

 

 

RG.6220.9.2021                                                          Kosów Lacki, dnia 6 października 2021r.

 

 

 

 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                   Wydział Spraw Terenowych I

                                             ul. Kazimierzowska 23

                              08-110 Siedlce

 

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na: ,, wydobywanie piasków ze żwirem(kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha, ze złoża piasków ze żwirem   ,, Tosie VII” na części działek o  nr ewid. 477/1 i 478, obręb geodezyjny 0027 Tosie, gmina Kosów Lacki  zwracam się zgodnie z art. 64 ust.1,pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021r., poz.247) o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Inwestor : Marek Gosek ,, TRANSMER” Sągole 16, 08-330 Kosów Lacki

 

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Tosie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

 

 

        Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

 

/-/   Jan Słomiak