Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Tytuł ogłoszenia
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża "Grzymały VIII" na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki
Znak sprawy
RG.6220.10.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Treść ogłoszenia

RG.6220.10.2021

Kosów Lacki, dnia 22 października 2021r.

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.)

zawiadamiam

że  na  wniosek  z  dnia 06.10.2021r. (data wpływu do Urzędu 15.10.2021r.) P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : ,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża ,,Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki

Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74,ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2021r., poz. 247)oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bip.kosowlacki.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Grzymały.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
/-/   Jan Słomiak