informacja o podjętych czynnościach-opinie organów Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki 

Tytuł ogłoszenia
Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki informacja o podjętych czynnościach-opinie organów
Znak sprawy
RG.6220.11.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.11.2021                                                           Kosów Lacki, dnia  10 listopada 2021r.

 

 

                                                                           Państwowe Gospodarstwo Wodne

                                       Wody Polskie

                                                                                   Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

                                              ul. Repkowska 49

                                                           08-300 Sokołów Podlaski

 

Zgodnie z art. 63, art. 64 ust.1 pkt.4 i ust. 1 c ustawy z dnia 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021r., poz.247 z późn.), w załączeniu przesyłam wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną dla przedsięwzięcia polegającego  na: ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki   ” celem wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, dokonania uzgodnienia ww. przedsięwzięcia.

 

Inwestor :  PCWO ENERGY PROJEKT SP.  Z.O.O.

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie  Nowa Wieś nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

        Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

 

 

 

 

 

 

 

RG.6220.11.2021                                                            Kosów Lacki, dnia 10 listopada 2021r.

 

 

 

 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                   Wydział Spraw Terenowych I

                                             ul. Kazimierzowska 23

                              08-110 Siedlce

 

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na: ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki   ”zwracam się zgodnie z art. 64 ust.1,pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021r., poz.247 z późn. zm.) o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 

Inwestor : PCWO ENERGY PROJEKT SP.  Z.O.O.

Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Nowa Wieś nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki

 

 

 

        Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

 

 

 

 

 

 

RG.6220.11.2021                                                            Kosów Lacki, dnia 10 listopada 2021r.

 

 

 

            Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny

w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3

08-300 Sokołów Podlaski

 

 

W związku z wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki   ” zwracam się zgodnie z art. 64 ust. 1pkt 2 oraz art. 78 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. z 2021r., poz.247 z późn.zm.) o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu. 

 

Inwestor : PCWO ENERGY PROJEKT SP.  Z.O.O.

 Jednocześnie informuje, że teren przeznaczony pod w/w przedsięwzięcie w obrębie Nowa Wieś nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Ponadto oświadczam, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od Gminy Kosów Lacki.

 

 

 

 

 

        Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak