OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża  ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki

Tytuł ogłoszenia
wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża  ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki
Znak sprawy
RG.6220.10.2021  
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.10.2021                                                           Kosów Lacki, dnia 10 marca 2022r.

 

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735z późn. zm.)

 

zawiadamiam Strony postępowania

 

o wydaniu dnia 10.03.2022r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża  ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki ” 

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 10.03.2022r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.e-bip.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim          ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Grzymały.

 

 

  Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

                  /-/  Jan Słomiak