Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-

Tytuł ogłoszenia
Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski
Znak sprawy
RG.6220.1.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.1.2021                                                                          Kosów Lacki, dnia 11.03.2022 r.

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.)

zawiadamiam

że  na  wniosek  z  dnia 22.02.2022r. Inwestora – WOSTAL Leszek Wiśniewski, Guty 78,         08-330 Kosów Lacki  zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na : ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski”

 

Wniosek o zmianę decyzji uzasadniono potrzebą zwiększenia ilości  odpadów przewidzianych do zbierania, w odniesieniu do ilości  określonej w decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RG.6220.1.2021 z dnia 11maja 2021r.

Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74,ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn. zm.)oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.bip.kosowlacki.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim   ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Albinów.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sokołowie Podlaskim oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

           Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak