OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażac

Tytuł ogłoszenia
,,Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami
Znak sprawy
RG.6220.5.2022
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.5.2022                                                             Kosów Lacki, dnia 20 marca 2023r.

 

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)

 

zawiadamiam Strony postępowania

 

o wydaniu dnia 20.03.2023r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii realizowanego na działce o nr ewid. 155/1, 158 obręb Guty, gmina Kosów Lacki”

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 20.03.2023r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim   ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Guty

 

 

  Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

                  /-/  Jan Słomiak