logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
LS.ZUZ.4210.26.2024.NW Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Sokołowie Podlaskim WODY POLSKIE
O B W I E S Z C Z E N I E zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na części dz. nr ewid.: 53 w miejsco
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 10 kwietnia 2024 roku wydał decyzję Nr RG.6730.3.11.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej na zmianie zagospodarowania terenu – zalesienie gruntów rolnych na części działki nr ewid. 640 w miejscow
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW WODY POLSKIE
Informacja Wody Polskie
,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
O B W I E S Z C Z E N I E na wniosek Pana Krzysztofa Ołtarzewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie silosu na kiszonkę oraz hali łukowej na części dz. nr e
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możli
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH , Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w fo