logo bip

SESJA LI

Rada Miasta i Gminy                                 Kosów Lacki, dnia  19 marca 2024r.

Kosów Lacki

OSO.0002.51.2024                                     Pan(i)………………………………………………

 

 

Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki  zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 27 marca 2024r. o  godz. 10ºº w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski  do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

6. Informacja o realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023r.

7. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2023r.

9. Informacja o pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim.

10.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2023 rok.

11.Przedstawienie raportu z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

12.Sprawozdanie z realizacji  Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027.  

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kosów Lacki na 2024 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich  i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

15.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

16.Odpowiedzi na zapytania.

17.Sprawy różne.

18.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miasta i Gminy.

19.Zamknięcie obrad sesji.

20.Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim

     godz. 13°°.                                                 

                                                                                         

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                    Rady Miasta i Gminy

                                                                                           /-/

                                                                                   Wiesław Wiśniewski                                                      

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 05.04.2024 14:22:22
Osoba wprowadzająca informację: Danuta Wolska
Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2024 14:23:40
Data publikacji informacji: od 05.04.2024 14:22:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
05.04.2024 14:22:22 Danuta Wolska strona została dodana