logo bip

Otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 roku.

Zarządzenie nr 21/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 1 kwietnia 2022 r.
 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej                                        z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 roku.

 


Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr XXVII/166/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022 zarządzam,  co następuje:

  •  
  1.  
 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie  organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 roku.
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
   

 

§2.
Zarządzanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.pl.

 

 

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.                                                                   

 

 

§4.
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                     Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

                                Jan Słomiak

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

                                                                       Załącznik do Zarządzenia nr 21/2022
                                                                                            Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
                                                                 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

  

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 

działając  na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/166/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2022.

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

 

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy               z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                             (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 

NA WSPARCIE REALIZACJI  ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI W 2022 ROKU.

 

I. Rodzaj zadania.

Przedmiotem konkursu jest organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji letnich w roku szkolnym 2021/2022. Uczestnikami wypoczynku będą dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia zamieszkała wyłącznie na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku dofinansowanego przez Gminę Kosów Lacki mają dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi głównie alkoholizmem. Głównym celem zadania będzie kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw wolnych od nałogów, poszerzanie wiedzy nt. szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i używek, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia, kształtowanie postaw prozdrowotnych oraz popularyzacja aktywności ruchowej.  Przewiduje się wsparcie wypoczynku poza miejscem zamieszkania  - w formie kolonii, obozu lub biwaku. Wypoczynek powinien ułatwić odkrywanie najpiękniejszych miejsc Polski. Rekrutacja uczestników wypoczynku będzie odbywać się przy współpracy organizacji  dotowanej z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosowie Lackim oraz Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizacje zadania w 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki przeznacza                               środki w wysokości 30.000 zł,  które określone zostały w uchwale XXIX/189/2021                              Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2022.

 

III. Zasady przyznania dotacji.

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  oraz w uchwale XXVII/166/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2022.
 2. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana                               w postępowaniu konkursowym.
 4. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego.  
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji                                        lub przyznania dotacji w oczekiwanej kwocie.
 6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, dokonane zostaną uzgodnienia,  których celem będzie doprecyzowanie warunków realizacji zadania. Oferent dokona stosownej korekty kosztorysu oferty.
 7. Dofinansowanie nie może przekraczać 99% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 8. Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekraczać 20% wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.
 9. Środki pochodzące z dotacji mogą być wykorzystane w szczególności:

a) wyżywienie,

b) zakwaterowanie,

c) dowóz uczestników wypoczynku,

d) koszty realizacji programu wypoczynku,

e) koszty ubezpieczenia,

f) zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania na wypoczynku dla dzieci, które będą tego wymagać (odzież, obuwie, środki do osobistej higieny),

g) wynagrodzenie personelu pedagogicznego i obsługowego.

10. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległości i zobowiązań oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych.  

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie musi być zrealizowane w terminie: od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

2. Liczba uczestników dla których zostanie zorganizowany wypoczynek wynosi min. 15 osób.           3. Czas trwania turnusu nie może być krótszy niż 10 kolejnych dni.

4. Kopie zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany będzie dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu, nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy.

5. Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

- organizacja wypoczynku w ośrodkach zlokalizowanych w miejscowościach turystycznie atrakcyjnych

- opracowanie atrakcyjnej oferty programowej, dostosowanej do adresatów oraz formy wypoczynku,

- prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.

6. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę oraz dokumentację potwierdzającą wcześniejszą realizację zadań o podobnym charakterze.

7. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy      z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego

Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

8. Organizacja dotowana, w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania,  zobowiązana jest             do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r . poz. 2057).

9. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L. 2016.119.1), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152).

 

 

V. Terminy i warunki składania ofert.

1.Oferty można składać  osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy                                       w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki lub przesyłać na wskazany adres,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00.

2. Oferty które zostaną złożone po terminie zostaną odrzucone. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy                               w Kosowie Lackim.

3.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Otwarty konkurs ofert                             - dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w roku 2022"

4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. W dokumencie nie można dokonywać skreśleń i poprawek.

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Jeśli osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.  

6. Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje i opinie o oferencie w zakresie ogłoszonego konkursu.

7. Załączniki muszą spełniać wymogi ważności – muszą być zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy zostały wydane. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione wraz z datą. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

1. Oferty zostaną ocenione przez powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz 450) komisje konkursową.

2. Opiniowanie ofert odbywać się będzie w oparciu o kryteria:

 

Kryterium

Maksymalna ocena punktowa

Zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym

5

Możliwości realizacji zadania przez organizację

5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

5

Planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

5

Ocena wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

5

Dotychczasowe doświadczenie oferta przy realizacji podobnych zadań

5

Liczba punktów ogółem

30

 

3.Oferty na realizację zdań będą rozpatrzone przez komisję konkursową, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zakończenia zbierania ofert.

4.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki,
po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.   Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

5. Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

6.Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kosowlacki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

VII. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  o zrealizowanych zadaniach publicznych z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim.

 

W roku  2021 ze względu na wprowadzenie na terytorium całego kraju w dniu 13 marca 2020 r. stanu  zagrożenia epidemiologicznego a następnie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii, Gmina Kosów Lacki nie ogłaszała otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego. Sytuacja kryzysowa spowodowana rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wymusiła rezygnację z podejmowania tego rodzaju działań. W roku 2022 nie przekazywano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy środków na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kosów Lacki.

Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, tel. 25 7879105.

 

 

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

                                                                                                         Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 01.04.2022 12:05:34
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022 14:10:30
Data publikacji informacji: od 01.04.2022 12:05:34
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.05.2022 14:10:30 Andrzej_BIP edycja strony
04.04.2022 12:09:52 Andrzej_BIP edycja strony
01.04.2022 12:05:34 Andrzej_BIP strona została dodana