logo bip

Otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego   w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 

 

Zarządzenie nr  22/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego   w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki  – przedsięwzięcia kulturalne w 2022 roku”

 


Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr XXVII/166/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022 zarządzam,  co następuje:

 

  1.  
 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
   

 

§2.
Zarządzanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.pl.

 

 

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.                                                                   

 

 

§4.
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                        Burmistrz Miasta i Gminy

                                           

 

                                    Jan Słomiak

 

 

 

 

                                                   

                                                                                               Załącznik do Zarządzenia 22/2022
                                                                                                                            Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
                                                                                                  z dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr XXVII/166/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zarządzam,  co następuje:

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy               z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                             (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

 

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, PT. ,,WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI  – PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE W 2022 ROKU ʼʼ

 

I. Rodzaj zadania.

Otwarty konkurs ofert pt. ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki - przedsięwzięcia kulturalne w 2022 roku” obejmuje zadania publiczne polegające na organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy  Kosów Lacki w tym: przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów, warsztatów.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizacje zadania w 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki przeznacza                               środki w wysokości 20.000 zł,  które określone zostały w uchwale XXIX/189/2021                              Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2022.

 

III. Zasady przyznania dotacji.

1.Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  oraz w uchwale XXVII/166/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2022.

2.Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana                               w postępowaniu konkursowym.

4.Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego.  

5.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej kwocie.

6.W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, dokonane zostaną uzgodnienia,  których celem będzie doprecyzowanie warunków realizacji zadania. Oferent dokona stosownej korekty kosztorysu oferty.

7.Dofinansowanie nie może przekraczać 99% całkowitych kosztów realizacji zadania.

8.Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekraczać 20% wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie musi być zrealizowane w terminie: od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

2. Jeden oferent może złożyć do konkursu jedną ofertę.         

3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy      z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań 
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

4.Organizacja dotowana, w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązana jest do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

V. Terminy i warunki składania ofert.

1. Oferty można składać  osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki lub przesyłać na wskazany adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00.

2. Oferty które zostaną złożone po terminie zostaną odrzucone. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki – przedsięwzięcia kulturalne
w 2022 roku”

4.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

5.Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

6. Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje i opinie o oferencie w zakresie ogłoszonego konkursu.

7.Załączniki muszą spełniać wymogi ważności – muszą być zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy zostały wydane. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osoby uprawnione wraz z datą. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

 1. Oferty zostaną ocenione przez powołaną na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia                          24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                        (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  komisje konkursową.
 2. Opiniowanie ofert odbywać się będzie w oparciu o kryteria:

 

Kryterium

Maksymalna ocena punktowa

Zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym

5

Możliwości realizacji zadania przez organizację

5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

5

Planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

5

Ocena wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

5

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania : wartość merytoryczna i artystyczna zadania, znaczenie zadania dla promocji kultury Kosowa lackiego , zaangażowanych twórców i wykonawców atrakcyjność programu.

5

Dotychczasowe doświadczenie oferta przy realizacji podobnych zadań

5

Liczba punktów ogółem

35

 

 1. Oferty na realizację zdań będą rozpatrzone przez komisję konkursową, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zakończenia zbierania ofert.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki,
  po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.   Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
 3. Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kosowlacki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

VII. Informacja, o której mowa w art.13 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  o zrealizowanych zadaniach zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim.

Wysokość środków wydatkowanych na realizację zadania w zadania publicznego  w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku wyniosła 10.000,00zł. W roku 2022 nie przekazywano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy środków na realizację zadania publicznego  w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, tel. 25 7879105.

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                

                                                                                                         Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 01.04.2022 12:10:21
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022 14:10:45
Data publikacji informacji: od 01.04.2022 12:10:22
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.05.2022 14:10:45 Andrzej_BIP edycja strony
01.04.2022 12:10:21 Andrzej_BIP strona została dodana