logo bip

Tytuł Data publikacji Typ
Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji wt., 16/04/2024 - 13:21 Prosta strona
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pon., 15/04/2024 - 14:45 Prosta strona
Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kosów Lacki. Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia pon., 15/04/2024 - 14:41 Prosta strona
Podaje się do wiadomości publicznej, że na wniosek Nadleśnictwo Sokołów, ul. Kupientyńska 17B, 08-300 Sokołów Podlaski, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 10 kwietnia 2024 roku wydał decyzję Nr RG.6730.3.11.2024 o warunkach zabudowy dla inwestyc śr., 10/04/2024 - 08:21 Ogłoszenie
SESJA LI pt., 05/04/2024 - 14:22 Prosta strona
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW WODY POLSKIE czw., 04/04/2024 - 11:11 Ogłoszenie
Sprawozdania finansowe 2023 Biblioteka pt., 29/03/2024 - 10:32 Prosta strona
Informacja Wody Polskie czw., 28/03/2024 - 15:41 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, wojewódz czw., 28/03/2024 - 13:50 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat s czw., 28/03/2024 - 13:45 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E na wniosek Pana Krzysztofa Ołtarzewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie silosu na kiszonkę oraz hali łukowej na części dz. nr e czw., 21/03/2024 - 09:41 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH , Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w fo wt., 19/03/2024 - 16:01 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na zalesieniu gruntu rolnego na części działki nr ewid.: 640 w miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów - zapewnia się stronom czy wt., 19/03/2024 - 15:14 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możli wt., 19/03/2024 - 15:10 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej ,, budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kut czw., 14/03/2024 - 15:31 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzony wt., 12/03/2024 - 14:35 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,,Budowa silosów i suszarni na rzepak w ramach rozbudowy instalacji do obróbki i przetwórstwa poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych wt., 12/03/2024 - 14:33 Ogłoszenie
Sesja L pon., 11/03/2024 - 11:10 Prosta strona
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pt., 08/03/2024 - 14:10 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH pt., 08/03/2024 - 14:08 Ogłoszenie
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji : ,,Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski" pt., 08/03/2024 - 09:21 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych śr., 28/02/2024 - 12:16 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko ,, wydobywanie kopaliny ze złoża piask wt., 20/02/2024 - 09:08 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej ,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów pon., 19/02/2024 - 11:51 Ogłoszenie
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie czw., 15/02/2024 - 14:52 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem en śr., 14/02/2024 - 12:57 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej ,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutysk wt., 13/02/2024 - 10:40 Ogłoszenie
Sesja XLIX pon., 12/02/2024 - 13:57 Prosta strona
2024 pon., 12/02/2024 - 13:57 Prosta strona
Obwieszczenia Starosty Sokołowskiego dot. dróg pt., 09/02/2024 - 14:16 Ogłoszenie