logo bip

Tytuł Data publikacji Typ
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie wt., 11/01/2022 - 11:43 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr wt., 11/01/2022 - 08:29 Ogłoszenie
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pon., 10/01/2022 - 11:44 Ogłoszenie
Konkurs ofert na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Kosów Lacki w 2022 roku śr., 05/01/2022 - 13:51 Prosta strona
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowane wt., 28/12/2021 - 10:28 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E WYDANIE DECYZJI, o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu  publicznego wieża PLAY, WÓLKA OKRĄGLIK śr., 08/12/2021 - 11:51 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”   wt., 07/12/2021 - 12:03 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski wt., 07/12/2021 - 12:01 Ogłoszenie
UCHWAŁA NR XXVIII /173/ 2021 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu czw., 02/12/2021 - 13:11 Artykuł
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach śr., 17/11/2021 - 13:52 Ogłoszenie
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH śr., 17/11/2021 - 12:24 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE- podaje się do publicznej wiadomości, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnętrzna linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą tec pon., 15/11/2021 - 10:09 Ogłoszenie
informacja o podjętych czynnościach-opinie organów Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki  śr., 10/11/2021 - 15:38 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pon., 08/11/2021 - 13:53 Ogłoszenie
informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia pn.:,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki czw., 04/11/2021 - 11:04 Ogłoszenie
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki  śr., 03/11/2021 - 11:36 Ogłoszenie
INFORMACJA podlegająca ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2021 pt., 29/10/2021 - 11:46 Prosta strona
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pt., 22/10/2021 - 13:24 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnetrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na pt., 15/10/2021 - 15:17 Ogłoszenie
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski” pt., 15/10/2021 - 08:38 Ogłoszenie
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko pt., 08/10/2021 - 10:40 Ogłoszenie
Informacja o podjętych czynnościach - opinie organów dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, wydobywanie piasków ze żwirem(kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha, śr., 06/10/2021 - 10:46 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 6 października 2021 r. wydał decyzję Nr RG.6733.3.3.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablow śr., 06/10/2021 - 09:03 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności pon., 04/10/2021 - 14:20 Ogłoszenie
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania wt., 28/09/2021 - 11:43 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E wt., 28/09/2021 - 11:41 Ogłoszenie
Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E stron o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ-I.4221.37.2021.AGO.4 z dnia 20 września 2021r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści postanowien wt., 28/09/2021 - 11:39 Ogłoszenie
O B W I E S Z C Z E N I E przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie dział pon., 27/09/2021 - 15:32 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie d pon., 06/09/2021 - 14:09 Ogłoszenie
OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablow pon., 06/09/2021 - 14:07 Ogłoszenie