logo bip

Sesja XLI

Rada Miasta i Gminy                                 Kosów Lacki, dnia  3 marca 2023r.

Kosów Lacki

OSO.0002.41.2023                                     Pan(i)………………………………………………

 

 

Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki  zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 14 marca 2023r. o  godz. 10ºº w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wnioski  do porządku obrad.

3. Zapytania mieszkańców gminy.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.

6. Informacja o realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022r.

7. Informacja o pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 2022r.

9. Informacja o pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim.

10.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok.

11.Przedstawienie raportu z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Kosów Lacki na 2023 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zdania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 695 w miejscowości Kosów Lacki.

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kosów Lacki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

15.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

     Lacki na lata  2023-2037.

16.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

17.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

18.Odpowiedzi na zapytania.

19.Sprawy różne.

20.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta i Gminy.

21.Zamknięcie obrad sesji.                                                   

                                                                                        

                                                                                     Wiceprzewodniczący

                                                                                    Rady Miasta i Gminy

                                                                                                  

                                                                                     Ewa Arciechowska              

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 27.03.2023 09:09:24
Osoba wprowadzająca informację: Danuta Wolska
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2023 09:12:30
Data publikacji informacji: od 27.03.2023 09:09:24
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
27.03.2023 09:09:24 Danuta Wolska strona została dodana