logo bip

Sesja XLIV

Rada Miasta i Gminy                                         Kosów Lacki, dnia  8 sierpnia 2023r.

Kosów Lacki

OSO.0002.44.2023

                                                                          

                                                                           Pan(i)………………………………

 

 

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                 ( Dz. U.  z 2023r. poz. 40 z poźn.zm. ) zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki                    na dzień  11 sierpnia 2023r. o  godz.12 °° w  nowej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kosowie  Lackim ,ul. Kościelna 20.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3. Podjęcie  uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kosów Lacki.

4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na  ławników do sądów powszechnych.

5.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji zadania z zakresu dróg powiatowych, pn. „Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej   nr 627) w miejscowości Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735”.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu inwestycji  na  drogach kategorii powiatowej  pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3912W i 3913W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 627 do końca miejscowości Buczyn Szlachecki wraz z wymianą przepustu na cieku  Buczynka”.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania zadania z zakresu inwestycji  na  drogach kategorii powiatowej  pn. „Przebudowa drogi powiatowej  nr 3902W na odcinku  Jakubiki-granica gminy Kosów Lacki.”

8.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

   Lacki na lata  2023-2037.

9.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

10.Zamknięcie obrad  XLIV sesji .

 

 

                                                                           Przewodniczący

                                                                       Rady Miasta i Gminy

                                                                                 /-/                                                           

       Wiesław Wiśniewski                  

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 17.08.2023 11:10:41
Osoba wprowadzająca informację: Danuta Wolska
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2023 11:14:46
Data publikacji informacji: od 17.08.2023 11:10:41
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.08.2023 11:10:41 Danuta Wolska strona została dodana