logo bip

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 roku.

Zarządzenie nr 30/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 roku.

Działając na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Unieważniam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 roku ogłoszony Zarządzeniem nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Kosów Lacki w 2022 roku z uwagi na brak ofert.

§ 2.

Zarządzanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.pl.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§4.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                                    Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 26.04.2022 13:06:48
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022 14:11:19
Data publikacji informacji: od 26.04.2022 13:06:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.05.2022 14:11:19 Andrzej_BIP edycja strony
26.04.2022 13:06:48 Andrzej_BIP strona została dodana