logo bip

Sesja XLVIII

Rada Miasta i Gminy                                Kosów Lacki, dnia 12 grudnia 2023r.

Kosów Lacki

OSO.0002.48.2023                                     

                                                                    Pan/i ……………………………………………..

 

 

Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki  zwołuję sesję Rady Miasta                    i Gminy Kosów Lacki na dzień 28 grudnia 2023r. o godz. 10 °° w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kościelna 20.

 Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza  o pracy w okresie między sesjami.

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosowie Lackim.  

6.Podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028.

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, pomocy rzeczowej lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży z Gminy Kosów Lacki” na lata 2024-2028.

 9.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów Lacki

     na lata 2023-2037.

10.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki                                 na  rok 2023.

11.Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kosów Lacki                        na lata 2024-2037.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki

     na  rok 2024:

     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

     b) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,

     c) przedstawienie  opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

     d) stanowisko Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji,

     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad  wniesionymi  poprawkami,

     f ) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

13.Wnioski i oświadczenia radnych.

14.Odpowiedzi na zapytania mieszkańców.

15.Sprawy różne.

16.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

17.Zamknięcie obrad XLVIII sesji.

                                                                                    Wiceprzewodniczący

Rady Miasta i Gminy

 

Ewa Arciechowska

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 09.01.2024 10:10:09
Osoba wprowadzająca informację: Danuta Wolska
Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2024 14:01:46
Data publikacji informacji: od 09.01.2024 10:10:09
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.02.2024 14:01:46 Danuta Wolska edycja strony
09.01.2024 10:39:44 Danuta Wolska edycja strony
09.01.2024 10:10:09 Danuta Wolska strona została dodana