logo bip

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,,Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki”

 

Zarządzenie nr 25/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 4 kwietnia 2022 r.
 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki”

 


Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały  Nr XXVII/166/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022 zarządzam,  co następuje:

  •  
  1.  
 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki”
 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
   

 

§2.
Zarządzanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.pl.

 

 

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.                                                                   

 

 

§4.
Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                     Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

                                Jan Słomiak

 

 

 

                                                    

 

 

                                                                       Załącznik do Zarządzenia nr 25/2022
                                                                                            Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki
                                                                 z dnia 4 kwietnia 2022 r.

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

 

działając  na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku            o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/166/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2022.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT:

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy               z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                             (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM PT. ,, ORGANIZACJA OGÓLNODOSTĘPNYCH ZAJĘĆ I IMPREZ SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOSÓW LACKI Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI”

 

I. Rodzaj zadania.

Przedmiotem konkursu jest organizacja imprez sportowych promujących kulturę fizyczną i sport oraz zdrowy styl życia w tym; konkursów, turniejów sportowych, zawodów sportowych, pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej. Oczekiwanym rezultatem realizacji  zadania jest zapewnienie mieszkańcom Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zajęć mających na celu m.in. rekreację, regenerację sił fizycznych i psychicznych, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień,  ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych, kształtowanie postaw wolnych od nałogów, poszerzanie wiedzy nt. szkodliwości spożywania alkoholu, narkotyków i używek, upowszechnianie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych.  

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizacje zadania w 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki przeznacza                               środki w wysokości 10.000 zł,  które określone zostały w uchwale XXIX/189/2021                              Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2022.

 

III. Zasady przyznania dotacji.

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  oraz w uchwale XXVII/166/2021 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kosów Lacki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2022.
 2. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami wskazanymi w konkursie.
 3. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana                               w postępowaniu konkursowym.
 4. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania publicznego.   
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji                                        lub przyznania dotacji w oczekiwanej kwocie.
 6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, dokonane zostaną uzgodnienia,  których celem będzie doprecyzowanie warunków realizacji zadania. Oferent dokona stosownej korekty kosztorysu oferty.
 7. Dofinansowanie nie może przekraczać 99% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 8. Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne nie mogą przekraczać 20% wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.

9. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległości i zobowiązań oraz na finansowanie wydatków inwestycyjnych.  

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie musi być zrealizowane w terminie: od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

2. Liczba uczestników dla których zostanie zrealizowane przedsięwzięcia wynosi min. 15 osób. Oferent przeprowadzi rekrutację uczestników zadania.

3. W przypadku realizacji zadania w formie zajęć dla dzieci i młodzieży zajęcia te muszą mieć charakter pozalekcyjny.

3. Oferent zrealizuje zadanie publiczne z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa.

4. Oferent zapewni wykwalifikowaną kadrę oraz bazę niezbędną do realizacji zadania, w tym odpowiednią ilość sprzętu i urządzeń.

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy      z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego

Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

6. Organizacja dotowana, w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania,  zobowiązana jest             do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym  w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r . poz. 2057).

7. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L. 2016.119.1).

 

V. Terminy i warunki składania ofert.

1.Oferty można składać  osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy                                       w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki lub przesyłać na wskazany adres,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00.

2. Oferty które zostaną złożone po terminie zostaną odrzucone. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy                               w Kosowie Lackim.

3.Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert                             ,,Organizacja ogólnodostępnych zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kosów Lacki z elementami profilaktyki”

 

 

 

 

4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. W dokumencie nie można dokonywać skreśleń i poprawek.

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Jeśli osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.  

6. Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta. Do wniosku mogą być dołączone rekomendacje i opinie o oferencie w zakresie ogłoszonego konkursu.

7. Załączniki muszą spełniać wymogi ważności – muszą być zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy zostały wydane. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione wraz z datą. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona musi być podpisana pełnym imieniem
i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

1. Oferty zostaną ocenione przez powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450) komisje konkursową.

2. Opiniowanie ofert odbywać się będzie w oparciu o kryteria:

 

Kryterium

Maksymalna ocena punktowa

Zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym

5

Możliwości realizacji zadania przez organizację

5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

5

Planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

5

Ocena wkładu rzeczowego, osobowego w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

5

Dotychczasowe doświadczenie oferta przy realizacji podobnych zadań

5

Liczba punktów ogółem

30

 

3.Oferty na realizację zdań będą rozpatrzone przez komisję konkursową, w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zakończenia zbierania ofert.

4.Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki,
po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.   Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

5. Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

6.Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kosowlacki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

 

 

 

VII. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  o zrealizowanych zadaniach publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

W roku  2021 ze względu na wprowadzenie na terytorium całego kraju w dniu 13 marca 2020 r. stanu  zagrożenia epidemiologicznego a następnie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii, Gmina Kosów Lacki nie ogłaszała otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego. Sytuacja kryzysowa spowodowana rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wymusiła rezygnację z podejmowania tego rodzaju działań. W roku 2022 nie przekazywano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy środków na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Informacje w sprawach będących przedmiotem niniejszego postępowania konkursowego można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, tel. 25 7879105.

 

 

 

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

                                                                                                         Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 04.04.2022 15:40:37
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022 14:10:13
Data publikacji informacji: od 04.04.2022 15:40:37
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.05.2022 14:10:13 Andrzej_BIP edycja strony
04.04.2022 15:43:55 Andrzej_BIP edycja strony
04.04.2022 15:43:24 Andrzej_BIP edycja strony
04.04.2022 15:40:37 Andrzej_BIP strona została dodana