logo bip

Sesja XLIII

Rada Miasta i Gminy                                Kosów Lacki, dnia 12 czerwca  2023r.

Kosów Lacki

OSO.0002.43.2023        

                                                                     

                                                                     Pan/i …………………………………………..

Na podstawie §15 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki  zwołuję sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na dzień 30 czerwca 2023r.  godz. 13°° w Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim  ul. Słoneczna  4.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2022r.

6.Informacja o  gospodarce odpadami za 2022r.

7.Ocena  realizacji Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych na  lata 2021-2027.

8.Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2022 rok – debata.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki wotum     zaufania.

10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za

     2022 rok:                                        

   a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022r.,

   b) przedstawienie treści wniosku absolutoryjnego Komisji Rewizyjnej wraz  z opinią RIO                   o wniosku Komisji,

   c) dyskusja.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki                       absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kosów Lacki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kosów Lacki.

16.Podjęcie uchwały o zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

     Lacki na lata  2023-2037.

17.Podjęcie uchwały o  zmianie uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2023.

18.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

19.Odpowiedzi na zapytania.

20.Sprawy różne.

21.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta i Gminy.

22.Zamknięcie  obrad XLIII sesji.                           Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy

                                                                                          /-/

Wiesław Wiśniewski

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 11.07.2023 11:15:36
Osoba wprowadzająca informację: Danuta Wolska
Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2023 11:20:34
Data publikacji informacji: od 11.07.2023 11:15:36
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
11.07.2023 11:20:34 Danuta Wolska edycja strony
11.07.2023 11:15:36 Danuta Wolska strona została dodana