logo bip

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadania publicznego   w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 31/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadania publicznego   w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja aktywnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii z elementami profilaktyki”

Działając na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Unieważniam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadania publicznego   w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja aktywnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii z elementami profilaktyki” ogłoszony Zarządzeniem nr 24/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 4 kwietnia 2022 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja aktywnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii z elementami profilaktyki” z uwagi na brak ofert.

 

§ 2.

Zarządzanie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na stronie Internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.pl.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§4.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                                                    Jan Słomiak

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 27.04.2022 14:18:17
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2022 14:11:02
Data publikacji informacji: od 27.04.2022 14:18:17
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
12.05.2022 14:11:02 Andrzej_BIP edycja strony
27.04.2022 14:18:17 Andrzej_BIP strona została dodana