logo bip

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

…………………………………….                                         ………….…………., dnia ………….

Pieczęć wnioskodawcy

 

WNIOSEK

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września  1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) wnoszę o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 1. Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy……………………………............................

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Telefon, mail ……………………………………………………………………………………

NIP ……………………………………………………………………………………………..

 1. Określenie przedmiotu i obszaru  działalności: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem:

 

 1. Posiadane pojazdy asenizacyjne

L.p.

Posiadany sprzęt (marka i typ)

Nr rejestracyjny

Pojemność zbiornika asenizacyjnego

Rok produkcji

Forma własności

Oznakowanie pojazdu umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Baza transportowo –techniczna (lokalizacja, opis terenu, uzbrojenie terenu) ………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Miejsce mycia i dezynfekcji pojazdów: ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................

…………………………………………………………………………………………

 1. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Termin podjęcia działalności i objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia:

od …………………………………………….. do …………………………………………..

 

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek             na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Oświadczenie o którym mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia           w oświadczeniu klauzuli o następującej treści:  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej                   za składanie fałszywych zeznań.
 2. Dokument potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w wysokości 107 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia działalności 53,50 zł- ustawa z dnia 16.11.2006 r.                o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

Dokumenty dodatkowe  [1]

 1. Potwierdzenie, że przedsiębiorca spełnia warunki ustalone uchwałą Nr XXXVIII/215/2010  Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010r., Nr 207 poz. 6590).

 

..............................................

     Podpis wnioskodawcy

 

 

[1] Dokumenty dodatkowe nie są warunkiem obligatoryjnym i niezbędnym dla wydania decyzji, a jedynie usprawniającym pracę. Brak załączników nie wpłynie na pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Okazanie dokumentów dodatkowych wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia skraca czas załatwienia sprawy. Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 13 września 1997r. o utrzymani czystości i porządku (Dz.U. Z 2020r., poz. 2010 ze zm.) przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

 1. wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienie w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia  warunki określone przepisami prawa wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
 2. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 24.02.2021 13:46:14
Osoba wprowadzająca informację: administrator_serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2021 11:52:50
Data publikacji informacji: od 24.02.2021 13:46:14
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
27.10.2021 11:52:50 Andrzej_BIP edycja strony
25.02.2021 10:20:52 administrator_serwisu edycja strony
24.02.2021 13:46:14 administrator_serwisu strona została dodana