logo bip

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ,,Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki”.

Zarządzenie Nr 50/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z  dnia 6 czerwca 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji  zadania publicznego  na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki”.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie, Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
ogłasza co następuje:

 

§ 1

1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki” ogłoszonego zarządzeniem nr 35/2022 z dnia
28 kwietnia 2022 r.

2. Wykaz ofert, które zostały złożone w konkursie oraz tych które zostały wybrane  w postępowaniu konkursowym, wraz z nazwami oferentów, nazwą zadania publicznego oraz wysokością przyznanych środków publicznych, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kosów Lacki,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Kosów Lacki.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

 

 

 

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                              Kosów Lacki

                                 

 

                                                                                Jan Słomiak

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z  dnia 6 czerwca 2022 r.

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki”.

Na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego              i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  w zakresie  działalności na rzecz dzieci i młodzieży, oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. ,,Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych z elementami profilaktyki” ogłoszonego zarządzeniem nr 35/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

                                                                    

L.p.

Podmiot składający ofertę

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji (zł)

Przyznana kwota dotacji (zł)

1

OFERTA NR 1

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej Kosów Lacki

 

,,Lato z Kulturą”

10.000,00 zł

10.000,00 zł

 

Z oferentami zostanie podpisana umowa o  realizację zadania publicznego.

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 06.06.2022 10:44:48
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2022 10:47:43
Data publikacji informacji: od 06.06.2022 10:44:48
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
06.06.2022 10:44:48 Andrzej_BIP strona została dodana