logo bip

SESJA XLV

Rada Miasta i Gminy                                        Kosów Lacki, dnia  21 września 2023r.

Kosów Lacki

OSO.0002.45.2023                                           

                                                                          Pan(i)………………………………

 

Na podstawie § 38 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Kosów Lacki zwołuję  sesję Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki na  dzień 28 września 2023r.

o godz. 10 °° w  nowej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Kosowie  Lackim, ul. Kościelna 20.

                         

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wnioski  do porządku obrad.

3.Zapytania mieszkańców gminy.

4.Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami.

5.Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych.

6.Informacja Przewodniczącego Rady o dokonanej analizie  oświadczeń majątkowych złożonych przez  radnych.

7.Informacja Burmistrza z ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy oraz o stanie  realizacji  inwestycji  infrastrukturalnych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  ławników do  Sądu Rejonowego w Sokołowie  Podlaskim:

a) przedstawienie opinii o kandydatach przez Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

b) wybór Komisji Skrutacyjnej  do przeprowadzenia tajnego głosowania,

c) zatwierdzenie regulaminu głosowania,

d) przeprowadzenie głosowania tajnego i ogłoszenie wyników głosowania.  

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kosów 

     Lacki na lata 2023-2037.

10.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok

     2023.

11.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12.Odpowiedzi na zapytania.

13.Sprawy różne.

14.Przyjęcie protokołu  z posiedzenia  XLIV sesji.

 

 

                                                                                    Wiceprzewodniczący

                                                                                    Rady Miasta i Gminy

 

                                                                                     Ewa Arciechowska              

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 19.10.2023 10:35:53
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2023 10:39:05
Data publikacji informacji: od 19.10.2023 10:35:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
06.11.2023 10:39:05 Andrzej_BIP edycja strony
19.10.2023 10:35:53 Andrzej_BIP strona została dodana