logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Zebrania wiejskie w sołectwach w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich - Kadencja 2024-2029
Podaje się do wiadomości publicznej: na wniosek Pani Beaty Krężołek Alseva Pro Sp. z o.o. – pełnomocnika Axpo Solar Polska Sp. z o.o zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla realizacji inwestycji p
Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegajacej na budowie budynku gospodarczego – hali łukowej oraz silosu na kiszonki na części działki nr ewid.: 600 w miejscowości Dybów, gmina Kosów - zapewnia się stronom czynny udział w postęp
LS.ZUZ.4210.26.2024.NW Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Sokołowie Podlaskim WODY POLSKIE
O B W I E S Z C Z E N I E zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na części dz. nr ewid.: 53 w miejsco
Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 10 kwietnia 2024 roku wydał decyzję Nr RG.6730.3.11.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej na zmianie zagospodarowania terenu – zalesienie gruntów rolnych na części działki nr ewid. 640 w miejscow
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW WODY POLSKIE
,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
,, eksploatacja kruszywa naturalnego - pospółki i piasku ze złoża ,, Nowa Maliszewa I” na dz. ewid. 619, 620/1 w miejscowości Nowa Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
Informacja Wody Polskie