logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Obwieszczenie - zawadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej Kosów Ruski"
Zawiadomienie-obwieszczenie stron o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski"
Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Grzymały dz. 320" na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie"
obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Grzymały dz. 320" na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie"
OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek: obręb Guty: dz. 160, 161, obręb Albinów: dz. 437/1, 437/2
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Rytele Święckie gm. Kosów Lacki
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim w technologii SBR wraz z zagospodarowaniem terenu ” na działkach o nr ewid. 1086, 1087, 927, 822/2, 822/1 i 1776 z obrębu Miasto Kosów Lacki
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim w technologii SBR wraz z zagospodarowaniem  terenu ” na działkach o nr ewid. 1086, 1087, 927, 822/2, 822/1 i 1776 z