logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”  
informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia pn.:,, wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża ,, Grzymały VIII” na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki 
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "wydobywanie piasków ze żwirem z udokumentowanego złoża "Grzymały VIII" na działkach ewidencyjnych nr 453, 494, 493 i 492 obręb Grzymały, gmina Kosów Lacki
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski”
projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wewnetrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1161 położonej
Informacja o podjętych czynnościach - opinie organów dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, wydobywanie piasków ze żwirem(kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha,
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 6 października 2021 r. wydał decyzję Nr RG.6733.3.3.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablow
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności