logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającegona:*,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów Lac
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego ,Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki- Sokołów Podlaski"
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
,, Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i tymczasowego magazynowania odpadów z destruktu asfaltowego oraz odpadów powstających w wyniku utrzymania nawierzchni drogowej oraz pasa drogowego ” na działce o nr ewid. 1594 obręb Kosów Lacki, gmina Kosó
,wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych o pp>75%,, Wólka Okrąglik I” w granicach działki gruntowej nr 282 obrębu Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
,,budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 60MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na terenach pokopalnianych obrębu Kutyski i Telaki, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”
uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w
Obwieszczenia Starosty Sokołowskiego
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E RDOŚ
,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub