logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach ,,Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim w technologii SBR wraz z zagospodarowaniem  terenu” na działkach o nr ewid. 1086, 1087, 927, 822/2, 822/1, i 1776 z obrębu Miasto Kosów
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wydaniu dnia 15.06.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku K
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referent ds. inwestycji
PGW WODY POLSKIE zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uziellenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla potrzeb fermy drobiu
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 17 maja 2021 r. wydał decyzję Nr RG.6733.3.1.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na: Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów