logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji udzielającej Województwu Mazowieckiemu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację istniejących rowów drogowych wraz z rozbiórką przepustów pod zjazdami, rozbi
O B W I E S Z C Z E N I E przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego, dla inwestycji polegajacej na budowie obiektu wystawienniczo-edukacyjnego na terenie Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy
,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki ”
INFORMACJA o przystąpieniu do preferencyjnego zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie
,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 05.10.2018 r., znak: LU.RUZ.421.50.2018.TK oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kana
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu z dniem 17 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki na okres 60 dni do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu
ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu z dniem 17 października 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki na okres 60 dni do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu
,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub