logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o ,, Utworzenie punktu zbierania odpadów w tym złomu na terenie części działki nr ewid. 25 w miejscowości Albinów, 08-330 Kosów Lacki, pow. sokołowski”
Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 384 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki
obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 378 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki ”
obwieszczenie-zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 384 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki ”
ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI O  ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Budowa instalacji fotowoltaicznej do 1MWp w m. Żochy, dz. o nr geod. 378 obręb 33 Żochy, gm. Kosów Lacki
wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Staoil Sp. z o.o
,, wydobywanie piasków ze żwirem(kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha, ze złoża piasków ze żwirem  ,, Tosie VII” na części działek o  nr ewid. 477/1 i 478, obręb
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E ,, wydobywanie piasków ze żwirem(kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha, ze złoża piasków ze żwirem ,, Tosi
informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia ,, Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 83/1, 84 obręb Buczyn Dworski(woj. mazowieckie, gm. Kosów Lacki) wraz z niezbędną infrastruktu
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania