logo bip

ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia   17 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Tytuł ogłoszenia
ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia   17 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Od kiedy publikacja
Treść ogłoszenia

ZARZĄDZENIE

Nr 60/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia   17 października 2023 r.

 

w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży nieruchomości

stanowiącej mienie komunalne

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( j.t. Dz. U. z 2023r, poz. 40 z późn. zm.) art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.),  uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki  Nr XXV/140/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony i uchwały Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Nr VII/42/2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, zarządza co następuje:

 

§ 1

 

          Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości położone w obrębie miasta Kosów Lacki gm. Kosów Lacki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

           Wykaz o których mowa w  § 1  podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, tablicy ogłoszeń w miejscowości Kosów Lacki,  w prasie lokalnej, na stronie internetowej urzędu.

 

§ 3

 

          Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

 

§ 4

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

              Burmistrz

         Miasta i Gminy

 

Załącznik

do zarządzenia nr 60 /2023

Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki

z dnia 17 października 2023r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIASTA KOSÓW LACKI

 

 

L.p

 

Nr księgi wieczy-stej

 

Obręb

 

Nr

działki

 

Powie-rzchnia

w ha

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

Wartość nieruchomości

 

Uwagi

 

 

1

 

SI1P/00013696/7

 

 

Kosów Lacki

 

 

263

 

 

0,0235

 

 

 

Nieruchomość położona w centralnej części miasta Kosów Lacki. Działka położona w terenie uzbrojonym. Dojazd dobry drogą asfaltową

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

9500 zł

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

 

2

 

SI1P/00039817/0

 

Kosów Lacki

 

138

 

0,0094

 

Nieruchomość gruntowa położona w pośredniej części miasta Kosów Lacki. Działka niezabudowana, położona w terenie uzbrojonym. Stanowił drogę przejazdową

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona pod tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

 

5000 zł

 

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim przy ul. Kolejowej 2, i pod nr tel. 25-7879105 wew.113

Wykaz został umieszczony do publicznej wiadomości : od dnia 20 października do 10 listopada 2023r.

Ostateczny termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1

i pkt. 2 mija w dniu 4 grudnia 2023r.

 

 

          Jan Słomiak

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 25.10.2023 13:41:15
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2023 13:44:13
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
25.10.2023 13:41:15 Andrzej_BIP strona została dodana