logo bip

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr

Tytuł ogłoszenia
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki
Znak sprawy
RG.6220.11.2021      
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.11.2021                                                              Kosów Lacki, dnia 10 stycznia 2022r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E

 

 

stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn.zm.)

 

 

zawiadamiam

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki  ” zostało wydane postanowienie  o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                    Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

                    Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bip.kosowlacki.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,  a także w miejscowości Nowa Wieś. 

 

 

 

         Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 11.01.2022 08:29:07
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2022 08:30:35
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
11.01.2022 08:29:07 Andrzej_BIP strona została dodana