logo bip

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możli

Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możli
Znak sprawy
RG.6220.3.2022
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.3.2022 Kosów Lacki, dnia 19 marca 2024r.

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

 

zawiadamiam Strony postępowania

o wydaniu dnia 19.03.2024r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Żochy, gmina Kosów Lacki na działce o nr ewid. 87/1, 88, 89, 90 obręb Żochy”

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 19.03.2024r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kościelna 20, a także w miejscowości Żochy.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

/-/ Jan Słomiak

 

 


 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 19.03.2024 15:10:41
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2024 15:11:44
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
19.03.2024 15:10:41 Andrzej_BIP strona została dodana