logo bip

OBWIESZCZENIEpodaje do publicznej wiadomości informacje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n:  ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Ko

Tytuł ogłoszenia
 ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki ”
Znak sprawy
RG.6220.11.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.11.2021                                                          Kosów Lacki, dnia 17 listopada 2022r.

 

 

OBWIESZCZENIE

                     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn.zm.)

 

                                               Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

podaje do publicznej wiadomości informacje o:

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n:

 ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki ”

W powyższej sprawie w dniu   20.10.2020r.  (data wpływu do Urzędu 21.10.2020r.) na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT  Sp.  z.o.o.,    ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia

       Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt.4 cytowanej wyżej ustawy jest Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki, zaś organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

     Informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym również z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2,  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej do Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki, ul. Kolejowa 2,

08-330 Kosów Lacki

      2.   ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2,  

           08-330 Kosów Lacki

      3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres samorzad at kosowlacki [dot] pl ()

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w art. 33 ust.1 pkt.7 pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsza informacja zostaje udostępniona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl  oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki i w miejscowości Nowa Wieś.

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                 Kosów Lacki

                                                                                                       /-/        Jan Słomiak        

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 17.11.2022 13:46:32
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2022 13:47:57
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.11.2022 13:46:32 Andrzej_BIP strona została dodana