logo bip

Obwieszczenie - zawadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko

Tytuł ogłoszenia
Obwieszczenie - zawadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej Kosów Ruski"
Znak sprawy
RG.6220.7.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Treść ogłoszenia

RG.6220.7.2021

Kosów Lacki, dnia 13 sierpnia 2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E

stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 )

zawiadamiam

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 394 w obrębie Kosów Ruski, gm. Kosów Lacki” zostało wydane postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w/wym. przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lack bip.kosowlacki.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, a także w miejscowości Kosów Ruski.

Burmistrz
Miasta i Gminy Kosów Lacki
/-/ Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 13.08.2021 12:10:46
Osoba wprowadzająca informację: pawel_nasilowski
Data ostatniej modyfikacji: 13.08.2021 12:16:26
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.08.2021 12:10:46 pawel_nasilowski strona została dodana