logo bip

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim w technologii SBR wraz z zagospodarowaniem  terenu ” na działkach o nr ewid. 1086, 1087, 927, 822/2, 822/1 i 1776 z

Tytuł ogłoszenia
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim w technologii SBR wraz z zagospodarowaniem  terenu ” na działkach o nr ewid. 1086, 1087, 927, 822/2, 822/1 i 1776 z
Znak sprawy
RG.6220.6.2021         
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.6.2021                                                                       Kosów Lacki, dnia 9 lipca 2021r.

 

 

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

 

zawiadamiam Strony postępowania

 

o wydaniu dnia 9.07.2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

,, Budowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kosowie Lackim w technologii SBR wraz z zagospodarowaniem  terenu ” na działkach o nr ewid. 1086, 1087, 927, 822/2, 822/1 i 1776 z obrębu Miasto Kosów Lacki 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze zawiadomienie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w dniu 9.07.2021r. w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlacki.e-bip.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim          ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Kosów Lacki.

 

 

  Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

                  /-/  Jan Słomiak

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 09.07.2021 14:09:50
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 09.07.2021 14:12:05
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
09.07.2021 14:09:50 Andrzej_BIP strona została dodana