logo bip

Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Tytuł ogłoszenia
Obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak sprawy
RG.6220.2.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia 2 czerwca 2023r.

RG.6220.2.2023

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E

stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.), w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029)

zawiadamiam

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, STARA  MALISZEWA III ” zlokalizowanego na części działki nr 105/1 miejscowości Stara Maliszewa, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie ” zostało wydane postanowienie  o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,  a także w miejscowości Stara Maliszewa. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

treść ogłoszenia w pliku PDF

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 02.06.2023 10:17:12
Osoba wprowadzająca informację: pawel_nasilowski
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2023 10:20:16
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
02.06.2023 10:17:12 pawel_nasilowski strona została dodana