logo bip

zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn:,, ,, Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,, Grzymały dz. 320” na dz. ewid. nr 320

Tytuł ogłoszenia
zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn:,, ,, Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,, Grzymały dz. 320” na dz. ewid. nr 320
Znak sprawy
RG.6220.5.2021
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.5.2021                                                        Kosów Lacki, dnia 25 czerwca 2021r.

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

o zebranych dowodach i materiałach

przed wydaniem decyzji środowiskowej

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zawiadamia, iż zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,, Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,, Grzymały dz. 320” na dz. ewid. nr 320 w miejscowości Grzymały, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie”

 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze wzglądu na swój interes prawny lub obowiązek.
W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10 osób, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (
t.j.Dz. U. z 2021r., poz. 247 ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.e-bip.pl. oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ul. Kolejowa 2 oraz w miejscowości Grzymały.

W związku z powyższym w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia zainteresowane strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim, ul. Kolejowa 2,  w godzinach od 8 do 16 zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz żądań.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

 

              Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

 

/-/   Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 25.06.2021 14:10:43
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2021 14:13:17
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
25.06.2021 14:10:43 Andrzej_BIP strona została dodana