logo bip

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Tytuł ogłoszenia
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Znak sprawy
RG.6220.1.2022
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Treść ogłoszenia

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.)

zawiadamiam

że  na  wniosek  z  dnia 28.02.2022r. (data wpływu do Urzędu 01.03.2022r.) MQ Energy

Sp. z o.o. ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:                       

,, Budowie do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW realizowanych w granicach działek o nr ewid. 83/1, 84 obręb Buczyn Dworski(woj. mazowieckie, gm. Kosów Lacki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”

Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74,ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn.zm. )oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim,  ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Buczyn Dworski.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Sokołowie Podlaskim oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kosów Lacki
/-/ Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 15.03.2022 10:36:32
Osoba wprowadzająca informację: pawel_nasilowski
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2022 10:39:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
15.03.2022 10:36:32 pawel_nasilowski strona została dodana