logo bip

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,,Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m3, zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3"

Tytuł ogłoszenia
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ,,Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m3, zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3"
Znak sprawy
RG.6220.4.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia 6 czerwca 2023r.

RG.6220.4.2023

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

zawiadamiam

że  na  wniosek  z  dnia 17.05.2023r.(data wpływu do Urzędu 31.05.2023r.)  Krzysztofa        Rytel-Andrianik, Rytele Święckie 31, 08-330 Kosów Lacki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : ,, Budowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych o obsadzie do 109DJP z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1200m3 , zbiornikiem na ścieki socjalne o V=10m3  i utwardzeniem terenu na terenie obejmującym działki nr ewid.  657/2 i 658 obręb geodezyjny: Rytele Święckie, gm. Kosów Lacki ”

Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74,ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm. )oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim  ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości  Rytele Święckie.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sokołowie Podlaskim oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
/-/   Jan Słomiak

pełna treść ogłoszenia

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 06.06.2023 08:50:16
Osoba wprowadzająca informację: pawel_nasilowski
Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2023 08:52:46
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
06.06.2023 08:50:16 pawel_nasilowski strona została dodana