logo bip

Zawiadomienie-obwieszczenie stron o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski"

Tytuł ogłoszenia
Zawiadomienie-obwieszczenie stron o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski"
Znak sprawy
RG.6220.13.2020
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Treść ogłoszenia

Kosów Lacki, dnia 22 lipca 2021 r.


RG.6220.13.2020        
 

Zawiadomienie-obwieszczenie
stron o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski”

Zgodnie z art. 49  i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z póź. zm.), w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2021r., poz. 247) Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki zawiadamia strony postępowania o wniesieniu w dniu 13.07.2021r. odwołania od  wydanej w dniu 15 czerwca 2021r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski”.

Odwołanie zostało wniesione przez działającą na prawach strony postępowania Fundację ProKolej z siedzibą w Warszawie. 

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki bip.kosowlacki.pl. Udostępnienie niniejszego zawiadomienia w BIP następuje w dniu 22 lipca 2021r.  

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki
/-/ Jan Słomiak

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 22.07.2021 22:58:02
Osoba wprowadzająca informację: pawel_nasilowski
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2021 23:04:13
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
22.07.2021 22:58:02 pawel_nasilowski strona została dodana