logo bip

Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysoko

Tytuł ogłoszenia
Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami e
Znak sprawy
RG.6220.4.2022 
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.4.2022                                                               Kosów Lacki, dnia 17 sierpnia 2022r.

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania

administracyjnego(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn.zm.)

zawiadamiam

że  na  wniosek  z  dnia 2.08.2022r. (data wpływu do Urzędu 4.08.2022r.) POLA ENERGII FOTO Sp. z o.o., ul. Warszawska 44, 07-305 Andrzejewo zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych(elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2000kW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4m ponad średni poziom terenu wraz z magazynami energii realizowanego na działce o nr ewid. 155/1, obręb Guty, gmina Kosów Lacki  ”

Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74,ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z późn.zm.)oraz art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kosowie Lackim   ul. Kolejowa 2, a także w miejscowości Guty.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii i uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowym Powiatowym  Inspektorem Sanitarnym w Sokołowie Podlaskim oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

                                                                                 z   up.  Burmistrza

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

Kierownik Wydziału Rozwoju       

          Gospodarczego

   /-/   Paweł Nasiłowski

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 17.08.2022 13:40:10
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2022 13:41:10
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
17.08.2022 13:40:10 Andrzej_BIP strona została dodana