logo bip

Data Tytuł Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
06.09.2021 14:09:26 OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie d Andrzej_BIP strona została dodana
06.09.2021 14:07:27 OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablow Andrzej_BIP strona została dodana
26.08.2021 15:33:23 Z A W I A D O M I E N I E o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Andrzej_BIP strona została dodana
24.08.2021 08:59:04 Sprzedaż nieruchomości Andrzej_BIP edycja strony
20.08.2021 12:15:16 O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Andrzej_BIP strona została dodana
13.08.2021 12:10:46 Obwieszczenie - zawadomienie stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko pawel_nasilowski strona została dodana
06.08.2021 09:26:52 Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych Andrzej_BIP edycja strony
06.08.2021 09:26:33 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Andrzej_BIP edycja strony
06.08.2021 09:26:15 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Andrzej_BIP edycja strony
06.08.2021 09:25:49 Analiza stanu gospodarki odpadami Andrzej_BIP edycja strony
06.08.2021 09:25:22 Informacja o osiągniętych przez gminę Kosów Lacki poziomach recyklingu Andrzej_BIP edycja strony
06.08.2021 09:24:50 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Andrzej_BIP edycja strony
05.08.2021 13:14:05 Rejestr instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki Andrzej_BIP edycja strony
05.08.2021 13:03:32 Zarządzenia Burmistrza Andrzej_BIP edycja strony
03.08.2021 10:08:41 Burmistrz Miasta i Gminy w Kosowie Lackim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie wsi Rytele Święckie gm. Kosów Lacki Andrzej_BIP edycja strony