logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sokołowskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Informacja o podjętych czynnościach - opinie organów dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, wydobywanie piasków ze żwirem(kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej), na planowanym obszarze górniczym o powierzchni nie większej niż 2,0 ha,
OBWIESZCZENIE - Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki w dniu 6 października 2021 r. wydał decyzję Nr RG.6733.3.3.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablow
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności
Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E stron o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ-I.4221.37.2021.AGO.4 z dnia 20 września 2021r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści postanowien
stron o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sprostowaniu oczywistej omyłki w treści postanowienia
Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
O B W I E S Z C Z E N I E przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie dział
OBWIESZCZENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji: budowa linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablow
OBWIESZCZENIE - uzgodnienie projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na – budowie linii energetycznych kablowych SN-15kV, linii kablowych sterowniczych, złącza kablowego SN-15KV w obrębie d