logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
ZARZĄDZENIE Nr 60/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia   17 października 2023 r. w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezal
budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid.: 1082, 1087, 396/1, 1090, 387, 426,1089, 423/1, 423/2 ,423/6 w miejscowości Chruszczewka Włościańska, gmina Kosów Lacki.
, Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i tymczasowego magazynowania odpadów z destruktu asfaltowego oraz odpadów powstających w wyniku utrzymania nawierzchni drogowej oraz pasa drogowego ” na działce o nr ewid. 1594 obręb Kosów Lacki, gmina Kosów
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE**stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach *dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: *,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizow
dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizowanego na działce nr ewid. 1547/4 obręb Telaki, gmina Kosów Lacki ”
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kutyski
Budowa drogi gminnej w miejscowości Telaki, Telaki - Trzciniec Duży, Kosów Lacki - Żochy
Informacja Wody Polskie wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
,, Wydobywaniu i przeróbce piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 139-161, 167, 321-342 obręb 0009 Grzymały, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski ”