logo bip

Od kiedy publikacja Do kiedy publikacja Tytuł ogłoszenia
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej nr 390444W na odcinku od km 0+000 do km 0+384,54 w miejscowości Krupy", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa drogi gminnej nr 390419W na odcinku od km 0+000 do km 0+455,71 w miejscowości Telaki", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Kosów Lacki", gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie
Informacja o podjętych czynnościach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,, Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i tymczasowego magazynowania odpadów z destruktu asfaltowego oraz odpadów powstających w wyniku utrzymania na
Prowadzenie działalności w zakresie zbierania i tymczasowego magazynowania odpadów z destruktu asfaltowego oraz odpadów powstających w wyniku utrzymania nawierzchni drogowej oraz pasa drogowego ” na działce o nr ewid. 1594 obręb Kosów Lacki, gmina Kosów L
informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej występującej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce
OBWIESZCZENIA STAROSTY SOKOŁOWSKIEGO z dnia 19.06.2023 r. o wydanych decyzjach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
dla przedsięwzięcia polegającego  na:                        ,, wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych TELAKI XI zlokalizowanego na działce nr ewid. 1547/4 obręb Telaki, gmina Kosów Lacki”
,, Budowa Dróg na terenie Gminy Kosów Lacki Budowa drogi gminnej w miejscowości Jakubiki Budowa drogi gminnej  Nr 390416W na odcinku Kosów Lacki - Żochy Budowa drogi gminnej  Nr 390446W na odcinku Rytne - Telaki Budowa drogi gminnej   na odcinku Trzcinie