logo bip

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezal

Tytuł ogłoszenia
O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezal
Znak sprawy
RG.6220.3.2022
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.3.2022 Kosów Lacki, dnia 23 października 2023r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E

 

 

stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.), w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn.zm.)

 

 

zawiadamiam

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Żochy, gmina Kosów Lacki na działce o nr ewid. 87/1, 88, 89, 90 obręb Żochy ” zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawieszonego postanowieniem znak: RG.62220.3.2022 z dnia 19.10. 2022r.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, a także w miejscowości Żochy. Udostępnienie niniejszego zawiadomienia w BIP następuje w dniu 23 października 2023r.


 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

/-/ Jan Słomiak


 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 23.10.2023 15:08:43
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2023 15:10:14
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
23.10.2023 15:08:43 Andrzej_BIP strona została dodana