logo bip

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko ,, wydobywanie kopaliny ze złoża piask

Tytuł ogłoszenia
,, wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych o pp>75%,, Wólka Okrąglik I” w granicach działki gruntowej nr 282 obrębu Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie ”
Znak sprawy
RG.6220.9.2023
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.9.2023 Kosów Lacki, dnia 20 luty 2024r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E

 

 

stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.), w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn.zm.)

 

 

zawiadamiam

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, wydobywanie kopaliny ze złoża piasków skaleniowo-kwarcowych o pp>75%,, Wólka Okrąglik I” w granicach działki gruntowej nr 282 obrębu Wólka Okrąglik, gm. Kosów Lacki, powiat sokołowski, województwo mazowieckie ” zostało wydane postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla w/wym. przedsięwzięcia.

 

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, a także w miejscowości Wólka Okrąglik

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy

Kosów Lacki

 

/-/ Jan Słomiak

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 20.02.2024 09:08:01
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2024 09:09:13
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
20.02.2024 09:08:01 Andrzej_BIP strona została dodana