logo bip

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaiczn

Tytuł ogłoszenia
,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub
Znak sprawy
RG.6220.3.2022   
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.3.2022                                                       Kosów Lacki, dnia 13 października 2022r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E

 

 

stron o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko

 

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2022r., poz. 1029)

 

 

zawiadamiam

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ,, Żochy 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW, w tym opcjonalnym magazynem energii z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Żochy, gmina Kosów Lacki na działce o nr ewid. 87/1, 88, 89, 90 obręb Żochy ” zostało wydane postanowienie  o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko  dla w/wym. przedsięwzięcia.

 

                    Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

                    Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lack https://bip.kosowlacki.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,  a także w miejscowości Żochy.

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                                   Miasta i Gminy

                                                                                                                      Kosów Lacki

 

                                                                                                              /-/     Jan Słomiak

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 13.10.2022 15:08:47
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2022 15:10:12
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
13.10.2022 15:08:47 Andrzej_BIP strona została dodana