logo bip

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 4

Tytuł ogłoszenia
,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki ”
Znak sprawy
RG.6220.11.2020  
Od kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.11.2020                                                    Kosów Lacki, dnia 4 listopada 2022r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E

 

 

stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn.zm.)

 

 

zawiadamiam

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 458, 459 w obrębie Nowa Wieś, gm. Kosów Lacki ” zostało wydane postanowienie  o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawieszonego postanowieniem znak: RG.62220.11.2021 z dnia 10 stycznia 2022r.

                    Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

                    Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki www.kosowlackigw.e-bip.pl  oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,  a także w miejscowości Nowa Wieś. Udostępnienie niniejszego zawiadomienia w BIP następuje w dniu 4 listopada 2022r.

 

 

 

 

       Burmistrz

          Miasta i Gminy

         Kosów Lacki

/-/   Jan Słomiak

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 04.11.2022 14:22:52
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 04.11.2022 14:24:53
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
04.11.2022 14:22:52 Andrzej_BIP strona została dodana