logo bip

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136

Tytuł ogłoszenia
,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 w miejscowości Trzciniec Mały, gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski, woj. mazowieckie  ”
Znak sprawy
RG.6220.3.2021 
Od kiedy publikacja
Do kiedy publikacja
Komórka organizacyjna
RG
Treść ogłoszenia

RG.6220.3.2021                                                      Kosów Lacki, dnia 21 listopada 2022r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E

 

 

stron o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), w związku z art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn.zm.)

 

 

zawiadamiam

 

że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,, Budowa farmy  fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 136 w miejscowości Trzciniec Mały, gm. Kosów Lacki, pow. sokołowski, woj. mazowieckie  ”  zostało wydane postanowienie                o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawieszonego postanowieniem znak: RG.62220.3.2022 z dnia 2 czerwca 2021r.

                    Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki.

                    Niniejsze obwieszczenie podaje się stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kosów Lacki https://bip.kosowlacki.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu,  a także w miejscowości Trzciniec Mały. Udostępnienie niniejszego zawiadomienia w BIP następuje w dniu 21 listopada 2022r.

 

 

 

 

                    Z   up. Burmistrza        

       /-/   Paweł Nasiłowski

            Kierownik Wydziału

          Rozwoju Gospodarczego

 

 

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Kosów Lacki
Data wytworzenia informacji: 21.11.2022 15:04:04
Osoba wprowadzająca informację: Andrzej_BIP
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2022 15:47:42
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmiany Opis zmiany
21.11.2022 15:47:42 Andrzej_BIP edycja strony
21.11.2022 15:09:36 Andrzej_BIP edycja strony
21.11.2022 15:04:04 Andrzej_BIP strona została dodana